Job Detail

Vientiane Capital

POSTED 7 months ago

  • Job Type

    Full Time
  • Salary

  • Gender

Apply For This Job

close

Job Description

ເອກະສານທັງໝົດສາມາດເອົາສະບັບແທ້ ຫຼື ສຳເນົາມາເພື່ອປະກອບເຮັດວຽກໄດ້)
ຮູບ 3 X 4 1 ໃບ
ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
ບັດປະຈຳຕົວ ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່
ໃບປະກາດ (ຖ້າມີ) ໃບແຈ້ງໂທດ
ໃບຄ້ຳປະກັນ ໃບກວດສຸກຂະພາບ
ໃບກວດສຸກຂະພາບ